سگه اتاقو بهم ریخته و صاحب خونه وقتی برمیگرده میخواد وسایلشو توی شلوغی پیدا کنه
کمکش کنید تا :

عینک
چتر
اسکناس ۱۰ روبلی
پرگار
خط کش
دسته کلید
گوشی همراه
و دفترچه یادداشتشو پیدا کنه